PL/ANG

Scandinavian Moss

Hurtownia mchu dekoracyjnego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm;
 4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hma Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
2
Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy Scandinavian Moss, działający pod adresem https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm, prowadzony jest przez FHU Mariusz Zakrzewski z siedzibą w 43-200 Pszczyna przy ul. Broniewskiego 5 i został wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego
  gospodarki pod numerem NIP 957-093-13-84 REGON 220971503 z danymi kontaktowymi e-mail: biuro@hurtowniamchu.pl, kom. +48 730 530 655
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
 1. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta
  Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: Urządzenie
  wyposażone w przeglądarkę internetową z obsługą Javascript i Cookies.
 2. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien
  we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub
  urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmzastrzega
  sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu
  internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku
  potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego
  Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na
  stronie głównej serwisu https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmoraz
  pobrać go i sporządzić jego wydruk.”
3

Zasady korzystania ze sklepu internetowego

 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie
  bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmza zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm.
 • Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi
  zasadami korzystania z sieci Internet.
4

Procedura zawarcia umowy sprzedaży

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm, dokonać wyboru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmUmowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia. Ta wiadomości e-mail potwierdza tylko otrzymanie Zamówienia i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości email zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
5

Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do następujących krajów:
 • Polska
 • Austria
 • Belgia
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Islandia
 • Litwa
 • Łotwa
 • Luksemburg
 • Niemcy
 • Norwegia
 • Portugalia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania

Dostawa odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 1. Dostawa realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, Inpost, Paczkomaty InPost.

Istnieje możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru w naszym sklepie:

Hurtownia mchu Scandinavian Moss ul. Broniewskiego 5, 43-200 Pszczyna e-mail: biuro@hurtowniamchu.pl, telefon: +48 730 530 655

Koszty dostawy w przypadku kraj: Polska wynoszą:

 • 0,00 zł w przypadku zamówień przy odbiorze osobistym – bez względu na formę płatności
 • 21,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej 0,5kg
 • 23,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej  5kg
 • 24,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej  10kg
 • 35,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej  15kg
 • 47,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej
  25,5kg
 • 79,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej
  50,5kg
 • 121,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej  80kg
 • 199,00 zł w przypadku wszystkich zamówień do wagi przesyłki nie przekraczającej  200kg
 • powyżej tej wagi przesyłki są realizowane po ustaleniu indywidualnym kosztu dostawy
 1. Termin realizacji dostawy wynosi Termin dostawy wynosi maksymalnie 3 dni robocze od momentu wysłania przesyłki.
 2. Po otrzymaniu przesyłki towar należy natychmiast odpakować z folii, tak aby zawartość była otwarta i miała z każdej strony możliwość wymiany powietrza.
 3. W przypadku realizacji paneli z mchu na wymiar, panele o wymiarze przekraczającym wymiar 150×50 cm dzielone są na mniejsze moduły.
  Ograniczenie związane jest z produkowanym formatem płyty wilgocioodpornej, będącej podłożem każdego panelu. Celem zmniejszenia formatu całkowitego na mniejsze moduły jest także należyte zabezpieczenie towaru na czas transportu kurierem i ograniczenie ceny przesyłki do minimalnej dla klienta.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmoraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz elektronicznej faktury VAT na adres e-mail podany w zamówieniu.

6

Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
 • przelewem
 • płatnością w systemie płatności internetowych
 • płatnością w systemie PayPal

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 1. Istnieje możliwość uiszczenia opłaty w gotówce w przypadku odbioru osobistego w siedzibie firmy Mech Chrobotek Scandinavian Moss
7

Prawo odstąpienia od umowy

Szczegółowe informację dot. odstąpienia od
umowy dostępne pod adresem: https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm/odstapienie-od-umowy

 

8

Reklamacje dotyczące towaru

 1. https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmjako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: Hurtownia Mchu Scandinavian Moss ul. Broniewskiego 5, 43-200 Pszczyna, woj. śląskie, Polska, E-mail: biuro@hurtowniamchu.pl, Telefon: +48 730 530 655. https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmzobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmnie jest producentem towarów. https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru. Producent może ponosić odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej, jeżeli taka występuje dla danego produktu.
9

Reklamacje z zakresie świadczenia usług drogą
elektroniczną

 1. https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmpodejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hmo wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail: biuro@hurtowniamchu.pl lub telefoniczne: +48 730 530 655 lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. Możliwe jest także wysłanie pisma reklamacyjnego na adres hurtowni: Scandinavian moss
 5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko,
  adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 6. https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hm zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 7. Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
10

Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy https://rhkhjysqig.cfolks.pl/hma
  Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.